Hva står DBT for?

Hva er dialektikk?

Dialektikk er en metode som gjennom samtale – spørsmål og svar, bevis og motbevis, argument og motargument – søker å bestemme begrepenes innhold eller, mer allment, trenge inn i et problem.

Hva er borderline lidelse?

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline) kjennetegnes ved tendens til intense emosjonelle svingninger, samt impulsiv atferd uten å tenke på konsekvensene. Humøret er svingende og uforutsigbart, og man har ofte liten evne til å planlegge framover. Relasjoner til andre mennesker kan være problematiske.

Finnes det dokumentert effektive behandlingsmetoder mot selvskading?

De best dokumenterte behandlingsformene er Dialektisk adferdsterapi (DBT), Skjemafokusert terapi (SFT), Mentaliseringsbasert terapi (MBT), Manual assistert kognitiv terapi (MACT), og Overføringsfokusert terapi (TFT). Det finnes en viss støtte for effekt av DBT ovenfor personer med lett psykisk utviklinghemming.

Hva gikk Hegels dialektikk ut på?

Hegel hevdet at dialektikk er en logisk prosess der kategoriene for vår kunnskap stadig må forholde seg til indre motsetninger eller ufullstendigheter som oppstår internt i dem. For å overvinne den motsetningen (negativiteten) som ligger latent i en kategori, finner det sted en oppheving (Aufhebung).

Hva kommer Borderline av?

Lidelsen skyldes et komplekst samspill mellom genetiske (arvelige) og miljømessige forhold, som fører til en mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter under hele oppveksten, ofte betinget av en oppvekst under ustabile og belastende forhold, preget av vold og misbruk hos foreldrene.

Er borderline alvorlig?

Emosjonelt ustabil («borderline») personlighetsforstyrrelse er en alvorlig psykisk lidelse med høy mortalitet, selvskading og selvdestruktiv atferd.

Hva utløser borderline?

Årsaker. Som ved andre psykiske lidelser er årsakene til borderline komplekse og ukjente. Ett funn er at mange av disse personene har en historie med traumer, overgrep eller omsorgssvikt i barndommen.

Hva gjør man med selvskading?

Ungdommer som selvskader trenger hjelp til å lære seg mer konstruktive ferdigheter i å regulere følelser og relasjoner til andre mennesker. Et eksempel er å bruke aktiviteter eller sansestimuli til å distrahere seg selv og gjøre det mulig å holde ut vanskelige følelser til de gradvis går over (18).

Hvor alvorlig er selvskading?

Alvorlig selvskading knyttes til livstruende skader, som kan være kastrering og/eller amputasjon av kroppsdeler. En ser ofte alvorlig selvskading i forbindelse med psykoser og rus. Stereotyp selvskading knyttes til psykisk utviklingshemmede og autister.

Hvordan bør man begynne dersom man vil forsøke å forstå og hjelpe personer med selvskading?

Søk hjelp fra helsepersonell på skolen, eller fastlegen som kan henvise videre til fagpersoner som har erfaring med selvskadere.

Hva er metafysikk?

Metafysikk er det filosofiske studiet av det som ligger til grunn for virkeligheten, eller det tilgrunnliggende for virkeligheten. Metafysikken antar ikke på forhånd at det tilgrunnliggende for virkeligheten er noe man kan observere; det er i seg selv et dypt metafysisk spørsmål.