Hva er en affektiv lidelse?

Er affektiv lidelse bipolar?

Diagnosen bipolar II tilsier hypomane og depressive episoder. Ved cyklotymi har man vedvarende ustabilitet med depressive og hypomane faser, der ingen er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til at man får diagnosen bipolar affektiv sinnslidelse.

Hva menes med affektiv?

Affektiv betyr følelsepreget. Begrepet brukes om det som har med affektene eller følelsene å gjøre.

Hva er dystymi?

Dystym lidelse, dystymi, er en psykisk lidelse som er kjennetegnet ved langvarige symptomer forenlig med lett til moderat grad av depresjon. Tilstanden ble tidligere kalt kronisk eller langvarig depressiv nevrose, og den inngår i begrepet stemningslidelse (affektiv lidelse).

Hva er et stemningsleie?

Stemningsleie: Kvalitativ forandring i sinnsstemning som påvirker tanker, følelser og atferd. Forandringen forekommer i enten depresjon eller hypomani/mani. Depresjon er fellesnevner for alle stemningslidelser, der pasienter med perioder av økt energi, irritabilitet og oppstemthet har hypomani/mani.

Hva er affektiv psykose?

Affektiv psykose, alvorlig psykisk lidelse (psykose) kjennetegnet ved store forandringer i stemningsleiet. Begrepet brukes i dag nesten utelukkende om psykotiske former for depresjoner.

Er bipolar lidelse alvorlig?

Bipolare lidelser har symptomer som store variasjoner i aktivitetsnivå og humør. Bipolare lidelser er alvorlige sykdommer, men det er ofte vanskelig å oppdage hos barn og unge. Derfor stilles diagnosen ofte først mange år etter at sykdommen bryter ut.

Hva er hypomane episoder?

Ved hypomani vil du i mindre grad miste kontrollen som man ofte gjør ved en manisk episode. En hypoman periode varer vanligvis fra fire til syv dager. I perioder mellom maniske og depressive episoder kan du oppleve å være i stabilt humør. Varigheten av gode perioder kan variere fra uker til år.

Hvem får bipolar lidelse?

Både unge voksne og godt voksne kan få bipolar lidelse. Sykdommen er ikke vanlig hos barn.

Hva er en stemningslidelse?

Stemningslidelser omfatter lidelser preget av store endringer i emosjoner eller stor variasjon i emosjonelle uttrykk. Diagnosegruppen innbefatter både depressive, maniske og bipolare tilstander.

Hva er årsaken til psykose?

Det kan skyldes arvelige forhold, biologiske påvirkninger, f. eks. rusmidler, eller plutselige eller langvarige psykologiske belastninger. Ofte er det en kombinasjon av forskjellige årsaker som fremkaller psykosen.

Hva er schizoaffektiv lidelse?

Schizoaffektiv lidelse er en alvorlig psykisk lidelse, eller psykose, kjennetegnet ved samtidig forekomst av symptomer og tegn både på schizofreni og bipolar lidelse.