Hva er Koronarsyndrom?

Hva er Stemi infarkt?

Dersom en trombe har fullstendig tettet igjen en kransarterie i hjerte, vil all hjertemuskulatur forsynt av denne arterien dø dersom ikke behandling blir iverksatt. Dette vil gi et STEMIinfarkt.

Hva er Mona behandling?

Behandling. Pasienter med symptomer på akutt koronarsykdom skal legges inn i sykehus. Prehospitalt gis MONAbehandling (morfin, oksygen, nitroglycerin, acetylsalisylsyre). Acetylsalicylsyre gis selv om pasienten står på Albyl-E fra før.

Hva er trombolytisk behandling?

Trombolyse betyr å løse opp en trombe, det vil i denne sammenhengen si løse opp den pluggen som tetter til koronararterien og fører til hjerteinfarkt. Ved trombolyse benyttes medikamenter som sprøytes inn i blodet før fortetningen i blodåren har rukket å bli fast og organisert.

Hva er Venstre grenblokk?

Grenblokk er når én av hjertets hovedgrener for elektrisk ledning ikke leder elektriske signaler som den skal. De elektriske impulsene kan enten være forsinkede eller helt avbrutte og dette kan skje periodevis eller konstant.

Hva er normal Troponin verdi?

Konsentrasjonen av troponin T hos hjertefriske er normalt lavere enn 14 nanogram per liter (ng/l). Hvis man måler troponin T over 14 ng/l vil det styrke mistanken om hjerteinfarkt. Konsentrasjonen av troponin I som gir mistanke om hjerteinfarkt er avhengig av analysemetoden som benyttes på laboratoriet.

Hvordan diagnostisere hjerteinfarkt?

Diagnosen hjerteinfarkt stilles på grunnlag av sykehistorien med hjelp av EKG og visse blodprøver (troponin). I EKG vil man i løpet av minutter til få timer kunne finne typiske forandringer, samt en indikasjon på hvor i hjertemuskelen hjerteinfarktet er lokalisert, for eksempel fremre vegg, bakre eller nedre vegg.

Hva er Myokardskade?

Begrepet myokardskade brukes når det er bevis (evidence) for forhøyet troponinverdier (cTn) med minst en verdi over 99 persentilen av øvre referansegrense (ULR). Myokardskaden vurderes som akutt dersom det er signifikant stigning og/eller fall av troponinverdiene, se tolkning av troponinstigning på side 4.

Hva er forskjellen på Nstemi og Stemi?

To hovedgrupper hjerteinfarkt har ulik behandling: STEMI-hjerteinfarkt er definert ved typisk utseende på EKG med stigende ST-segmenter, som viser pågående oksygenmangel i hjertemuskel. NSTEMI-hjerteinfarkt er hjerteinfarkt der det ikke er forhøyede ST-segmenter.

Hva er perkutan koronar intervensjon?

PCI er en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer ved hjelp av et kateter som føres gjennom huden, via en pulsåre til hovedpulsåren, og deretter inn i de trange kransårene.

Har man høyt blodtrykk ved hjerteinfarkt?

Hvis blodtrykket blir for høyt, kan du få forkalkninger og skader i blodårene. Ubehandlet høyt blodtrykk, kan over tid føre til skader på organer som hjerte, nyrer og hjerne. Høyt blodtrykk øker derfor risikoen for demens, hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag og nyresvikt.

Hvilken akutt behandling er vanlig å gi i ambulansen ved mistanke om hjerteinfarkt?

Ring 113, legevakt eller legekontoret ditt, og de vil sende en ambulanse dersom de tolker tilstanden som mulig hjerteinfarkt. Ikke kjør selv, og anstreng deg minst mulig mens du venter på hjelp. Hvis du har salisylat tilgjengelig (eks. Dispril, Aspirin, Globoid, Albyl-E) bør du ta en slik tablett (160-300 mg).