Når regnes man som mann?

Når var antikken tidsmessig?

Man regner gjerne med at antikken innledes i Hellas ved overgangen fra bronsealder til jernalder, omkring år 1000 fvt., og avsluttes med det vestromerske keiserrikets undergang i år 476 evt.

Hvilke ulike perioder hendelser kan man igjen dele antikken inn i?

Den greske antikkens historie kan deles inn i tre hovedperioder; arkaisk tid (cirka 800–480 fvt.), klassisk tid (480–323 fvt) og hellenistisk tid (323–3O fvt.). Arkaisk tid (cirka 800–480 fvt.)

Hvor demokratisk var demokratiet i Athen?

Det athenske demokratiet var et direkte demokrati, der stor makt ble overført til de enkelte borgerne. Bortsett fra de forbehold som ligger i at borgerretten var eksklusiv, kan man vanskelig tenke seg noe mer gjennomført demokrati enn det som fungerte i Athen.

Hva slags makt hadde folkeforsamlingen i Athen?

Den grunnleggende maktinstansen i Athen var Folkeforsamlingen, som var et allmøte der alle frie athenske borgere over 19 år kunne komme med lovforslag, debattere, og stemme for eller mot nye lover. Folkeforsamlingen kom sammen ca. 40 ganger i året.

Hva er en ung mann?

En ung mann som ennå ikke har tiltrådt de rollene som rent miljømessig forventes av en mann, som å forsørge sin familie og å ha en fast jobb, kan også omtales som en gutt, for eksempel i sammensetninger som en ung gutt, det vil si «en ung mann», gårdsgutt eller tjenestegutt.

Hva kaller man en gammel mann?

Man kan kalle det gerontofil.

Hva betyr mannen i døra?

Ordtaket finnes på flere språk. Ordtaket betyr at man trenger lærdom og erfaring fra ung alder, som av og til kan være smertefull, men som vil eigne deg videre i livet.

Hvorfor falt Sparta?

Sparta var på denne tiden svekket på grunn av et helotopprør som hadde kommet i kjølvannet av jordskjelvet i 469 f.Kr. Av den grunn var spartanerne lite villige til å delta i en krig, men etter som krigen gikk dårlig for Korint og dets allierte, ble Sparta tvunget inn i krigføringen.

Hva kjennetegner kvinnenes situasjon i Athen?

Kvinner i Athen hadde ikke borgerrett. Kvinner måtte ofte oppholde seg i egne rom og tok vare på barn og huslige sysler. Hvis en kvinne ble voldtatt eller var utro hadde ektemannen rett til å skille seg. Kvinnenes oppgave var å gi menn barn og de giftet seg ofte i 15-årsalderen.

Hva kjennetegner antikken Hellas?

Antikkens særpreg, begynnelse og slutt

til ca. 500 e.Kr. I denne perioden var store deler av Europa preget av gresk og romersk kultur. Gresk filosofi, kunst, religion, politikk og vitenskap preget i stor grad Romerriket, som etter hvert skulle omfatte mesteparten av Europa, Midtøsten og Nord-Afrika.

Hva er embetsmenn antikken?

Arkont var i den greske antikken både et generelt begrep for embetsmennene (gresk archai) i en bystat (polis), og i flere bystater en spesifikk tittel på de høyeste embetsmennene. Vi har kun detaljert informasjon fra Athen om hvordan arkontene ble rekruttert, hvilken makt de hadde og hvordan dette endret seg over tid.