Hvordan lage en god pleieplan?

Hvorfor har vi pleieplan?

Hvorfor bruker vi pleieplaner? Du må kunne kartlegge pasientens/brukerens funksjonsnivå og behov for hjelp. Deretter kan du i samarbeid med pasienten/brukeren, utarbeide en egen plan for den pleien som skal bli gitt. Hensikten er at pasienten/brukeren får den hjelpen han/hun har krav på, og at alle behov blir dekket.

Hvordan lage en tiltaksplan?

En tiltaksplan bør inneholde en beskrivelse av målet med tiltakene. Hvorfor skal tiltaket utføres, og hva vil det optimalt sett lede til? I en aktivitetsplan for en sykehjemspasient, kan for eksempel målet være at pasienten skal kunne utføre dagligdagse aktiviteter på egen hånd.

Hva menes med sykepleieprosessen?

Sykepleieprosessen er en modell for hvordan en sykepleier møter en pasients problemer. Sykepleieprosessen kan deles inn i fem trinn: 1) datainnsamling, 2) problemformulering, 3) formulering av sykepleietiltak, 4) iverksetting av tiltak og 5) evaluering og justering.

Hva er Drikkerestriksjoner?

Noen hjertesviktpasienter har drikkerestriksjoner. Mindre inntak av væske redusere arbeidsbelastninga for hjertet. Pasientens lege bestemmer da hvor mye væske pasienten kan få i døgnet. For å ha kontroll på væskemengden er det anbefalt å måle mengden som går både inn og ut (drikke og diurese).

Hva mener vi med brukermedvirkning?

Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem. Samtidig har brukermedvirkning en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Hva skal en tiltaksplan inneholde?

Tiltaksplanen skal inneholde en oversikt over: barnets spesielle behov. hvordan behovene skal ivaretas og imøtekommes. hvilke hjelpetiltak og virkemidler som er aktuelle.

Hva hører med til et morgenstell?

Strammer huden, barbere ansiktet og halsen, hører med til mannens morgenstell, selvbilde. MANN: trekker forhuden forsiktig tilbake og vasker rundt urinrørsåpningen og glans.

Hvilken betydning har datasamlingen for sykepleieprosessen?

Datasamling innhentes både på bakgrunn av pasientens subjektive opplevelse, og ved hjelp av sykepleierens objektive vurderinger og observasjoner, samt tidligere dokumentasjon. Sykepleieprosessen er et fantastisk verktøy for å gi best mulig behandling.

Hva er en sykepleiefaglig vurdering?

Faglig kompetent sykepleie

Kompetanse innen sykepleie innebærer at du som sykepleier er i stand til å handle korrekt i en gitt situasjon. For å kunne utøve sykepleie på en kompetent måte må du ha oppdatert kunnskap, relevante ferdigheter samt faglige og personlige egenskaper.

Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om allmenntilstand?

Observasjon av allmenntilstand

I tillegg til god kjennskap til den enkelte pasient eller bruker er det viktig at helsefagarbeideren har kunnskap om vanlige sykdomstegn og avvik fra det normale. Dersom helsefagarbeideren ikke har kunnskap om vanlige sykdomstegn, er det umulig å skille mellom normalt og unormalt.

Hva er mål og tiltak?

mål er ønsket sluttresultat. tiltak er en konkret aktivitet som iverksettes for å nå målet. virkemidler brukes som et verktøy til å få utløst ønskede tiltak.