Hvordan kommunisere med pasienter som har afasi?

Hva er afasi og dysartri?

Språk- og taleforstyrrelser, afasi, er problemer med å uttrykke tankene sine i ord og/eller med å forstå tale. Dysartri er problemer med å uttale ordene.

Hva er sykdommen afasi?

Afasi er språkforstyrrelse som oppstår hos mange slagrammede. Det kan innebære vanskeligheter med å bruke og å oppfatte språk, samt skrive- og lesevansker. Graden av afasi varierer fra lette vansker til sterkt nedsatt språkfunksjon. Rundt en tredel av de som får et hjerneslag rammes av afasi.

Kan man bli frisk av afasi?

En del pasienter kan bli helt friske igjen, mens andre må leve videre med språkproblemene. Hjelp og støtte fra omgivelsene, samt ulike hjelpemidler (som datamaskiner) kan gjøre hverdagen lettere. Rehabiliteringsprosessen kan være lang og ikke gi resultater før etter lang tid.

Hva kommer afasi av?

Årsaker. Afasi skyldes en skade eller en sykdom i ett eller flere av språkområdene i hjernen, eller i forbindelsene mellom disse områdene. Hos de aller fleste er disse språkområdene lokalisert til venstre hjernehalvdel. Hos enkelte, men ikke alle, venstrehendte finnes de i høyre hjernehalvdel.

Hvordan kommunisere uten språk?

Nonverbal, ikke-verbal, ikke-språklig kommunikasjon viser til kommunikasjon uten ord. Nonverbal kommunikasjon kan angå måten verbal kommunikasjon foregår på, for eksempel volum, rytme, intonasjon, avbrytelser i tale, kroppsspråk, mimikk, blikk-kontakt, berøring, avstand med mer.

Hvordan behandle afasi?

Personer som får afasi vil ha behov for oppfølging av logoped. Tiltakene bør være individuelt tilpasset, og de bør være en del av en helhetlig og tverrfaglig oppfølging. Det overordnede målet med oppfølgingen vil være å øke personens muligheter for å kommunisere, for å delta i familie- og samfunnsliv.

Hvordan kan man kommunisere med demens?

Å kommunisere med personer med demens
  1. Se på ansiktet til den du snakker med.
  2. Bruk tydelige, enkle, korte og langsomme setninger.
  3. Si én ting om gangen. …
  4. Vær mest mulig konkret. …
  5. Ta deg god tid!
  6. Unngå distraherende faktorer: Skru av TV, radio eller musikk.

Hva menes med begrepet spastisitet?

Spastisitet er en tilstand med unormalt høy spenning i skjelettmuskulatur. Musklene blir stramme og harde, og det blir umulig å utføre jevne, fine og nøyaktige bevegelser.

Kan afasi være medfødt?

Afasi er språkvansker som skyldes en ikke-medfødt (ervervet) sykdom eller skade i hjernen, det vil si en normalspråklig utvikling fram til det aktuelle.

Hva er Dysdiadokokinesi?

Dysdiadokokinesi er nedsatt evne til å utføre raske alternerende bevegelser. Kan være et tegn på skade av lillehjernen som styrer koordinerte bevegelser. Dysdiadokokinesi kan sees etter hjerneslag, ved multippel sklerose eller andre sykdommer som rammer lillehjernen og dens forbindelser.

Er afasi en diagnose?

Afasi/dysfasi: I ICD- diagnosemanual (norsk utgave) står diagnosebetegnelsen afasi og dysfasi side om side (R 47.0) Diagnosen avgrenses til at det må være skade i språkområdene etter skade eller sykdom.