Hvordan få tilgang til egen journal?

Kan en lege se journalen min?

Alle har rett til å se journalen sin og alle har rett til å se hvem som har lest journalen sin. Du kan derfor be om dette hvis du ønsker det. Du kan også be om at deler av journalen din kan bli sperret for enkelte helsepersonell. Du kan lese litt mer om innsyn i pasientjournalen din her.

Hvor finner man personnummer på Helsenorge?

Når du logger inn for første gang vil det opprettes en profil på deg før du får tilgang til tjenestene. Følgende personopplysninger vil bli lagret i din profil på Helsenorge: Ditt fødselsnummer eller D-nummer.

Hvor kan jeg få testet min blodtype?

Hvis du er nysgjerrig på å kjenne din blodtype, kan du lett teste den ved hjelp av et Eldonkort. Du skal kun bruke en meget liten mengde blod fra fingeren, og så kan du etter kun 10-15 minutter vite om du har blodtypen A, B, AB eller 0 samt om du er rhesus positiv eller negativ.

Hvor kan jeg se mine blodprøvesvar?

Se dine prøvesvar med en gang ved å logge deg inn. Hos Min blodprøve får alle et svarbrev gjennomgått av lege. Du betaler ikke ekstra for dette. Tjenesten skal være tilgjengelig for alle uavhengig av økonomisk status.

Kan man søke opp egen journal?

Pasientjournalloven § 18 gir deg som pasient eller bruker rett til å få innsyn i loggen over hvem som har hatt tilgang til din journal. Bestemmelsen gir også rett til å få vite hvem som har fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til ditt navn eller fødselsnummer.

Hvordan finne sin egen journal?

Pasientjournalen på helsenorge.no er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Har pårørende rett til innsyn i journal?

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om retten til innsyn i journal, herunder bestemmelser om betaling for kopier.

Når har helsepersonell lov til å lese pasientjournaler?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke. Det finnes imidlertid mange situasjoner der helsepersonell ikke kan få et gyldig samtykke eller der det er etisk vanskelig å spørre om samtykke. Dette gjelder blant annet i akuttsituasjoner og der pasienter har redusert bevissthet.

Hvem kan se min kjernejournal?

Hvem har tilgang til kjernejournalen din? Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til å åpne din kjernejournal. Helsepersonell har lov til å åpne din kjernejournal når du er til behandling. De har også lov til å åpne kjernejournal når de planlegger og følger opp behandlingen din.

Hvem har tilgang til mine helseopplysninger?

Taushetsplikt. Helseopplysninger er sensitive personopplysninger, og det påhviler en streng taushetsplikt for enhver som får kjennskap til helseopplysninger. Bare de som har behov for tilgang til taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med sine arbeidsoppgaver har tilgang.

Hvor hemmelig er personnummer?

Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt. Fødselsnummeret (11 siffer) består av fødselsdato (6 siffer) og personnummer (5 siffer).