Hvor kjøpe bullet journal?

Hva er bullet Journal norsk?

Hva er en bullet journal? En bullet journal er en «planlegger» hvor du fyller inn sidene dine selv. Du kan lage og bruke en bullet journal (ofte forkortet til “BuJo”) til hva du vil, men den opprinnelige meningen med den er å få oversikt og øke produktiviteten.

Hvordan lage en Bullet journal?

Hvordan lage en Bullet Journal
  1. Sett et mål for hva din BuJo skal handle om.
  2. Start med å skisse opp innholdet etter ditt behov.
  3. Bruk en Twin Brush for å framheve detaljer i din BuJo.
  4. Bruk tegnesjablonger som mal for å lage former.
  5. Dekorer din BuJo med fine klistremerker, utklipte bilder og teip.

Hva er journaler?

Journal er et fransk ord som betyr dagbok.

Hva skal være med i en journal?

Det sentrale er at journaldokumentasjonen på en god måte beskriver det sentrale i helsehjelpen til pasienten. Tilsynsmyndigheten understreker ofte at journalen skal inneholde opplysninger om kontaktårsak, undersøkelse, funn, kliniske vurderinger, diagnostiske overveielser og plan for videre behandling.

Hva skal stå i journal?

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Hvorfor journalføre?

Formålet med journalføringsplikten er å sikre at opplysninger som er nødvendige og relevante for en forsvarlig behandling av pasienten blir nedtegnet og kan gjenfinnes. Journalføringsplikten har også til formål å gi tilsynsmyndigheter og andre relevante instanser innsyn i helsehjelpen som er gitt.

Hva skal stå i en epikrise?

Med epikrise menes sammendrag av tilgjengelige journalopplysninger i tilknytning til undersøkelse eller behandling av en pasient som er nødvendige for at videre behandling eller oppfølging av pasienten innenfor helse- og omsorgstjenesten kan skje på en forsvarlig måte.

Når har helsepersonell lov til å lese i pasientjournalen?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke. Det finnes imidlertid mange situasjoner der helsepersonell ikke kan få et gyldig samtykke eller der det er etisk vanskelig å spørre om samtykke. Dette gjelder blant annet i akuttsituasjoner og der pasienter har redusert bevissthet.

Når lege skriver feil i journal?

Dersom det er ført journalfeil person, skal disse opplysningene slettes. Det kan skje på initiativ fra den opplysningene gjelder, eller på initiativ fra den som har journalført opplysningene (eventuelt den journalansvarlige). Dersom det er opprettet en journalfeil person, skal hele journalen slettes.

Hvordan skrive en god pasientjournal?

Det som skrives i pasientjournal skal være i samsvar med god yrkesetikk. Det skal ikke brukes stigmatiserende eller nedlatende ord. Det skal ikke være synsing, men fakta som blir dokumentert. Kommer pårørende med opplysninger, skal man skrive det de sier.

Hvem kan være Journalansvarlig?

(Journalansvarlig) I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen, jf. helsepersonelloven § 39 andre ledd.