Hvilke medisiner brukes mot epilepsi?

Hvordan oppdage epilepsi hos barn?

Epilepsi rammer omtrent fem per 1000 barn i Norge. Typiske symptomer og tegn på epilepsianfall kan variere fra kraftige rykninger og kramper, til fjernhet, at musklene blir slappe eller korte muskelrykninger uten nedsatt bevissthet.

Hvilke karakteristika er gjeldende for antiepileptika?

Behandling med antiepileptika virker på symptomene, men påvirker ikke den underliggende årsaken til anfallene. Antiepileptikum velges etter epilepsi- og anfallstype (fokale eller generaliserte anfall) og etter individuelle, pasientrelaterte faktorer (for eksempel alder, kjønn og tidligere bivirkninger).

Kan man kjøre bil når man har epilepsi?

Dersom man har epilepsi, finnes det en del yrkesrestriksjoner. Ved tilbakevendende anfall kan man ikke ha førerkort. Etter anfallsfrihet i minst ett år kan man søke om å få helseattest for førerkort i gruppe 1 (inkl. personbil).

Hva sier preparatomtalen om antiepileptika og interaksjoner?

For legemidler med svært smal terapeutisk bredde, som warfarin, antiepileptika, antiarytmika, teofyllin, digoksin og ciklosporin, kan interaksjoner som gir mindre gjennomsnittlig påvirkning av plasmakonsentrasjonen være viktige hos enkeltindivider, og slike interaksjoner er da også i regelen inkludert.

Hva slags medisin gis ved akutte epilepsianfall?

Rask behandling og ambulansetransport til sykehus er nødvendig. Tilstanden behandles vanligvis først med et benzodiazepin-legemiddel, for eksempel diazepam (Diazepam®, Stesolid®, Vival®) i klysterform eller som injeksjon. Et av alternativene er midazolam (Buccolam®, Midazolam®, Ozalin®) som munnvann eller injeksjon.

Hva er Absens?

Absenser er kortvarige fjernhetsepisoder. Du stopper plutselig opp med det du holder på med, får et tomt, stirrende blikk og svarer ikke på tiltale. Anfallene varer sjelden mer enn 15-20 sekunder. Absenser opptrer med forskjellige grader av bevissthetssvekkelse.

Hvordan sjekke om man har epilepsi?

Ved mistanke om epilepsi, skal man henvises til en EEG-undersøkelse. Det vil si en registrering av hjernens elektriske aktivitet. Ved denne undersøkelsen kan man oppdage epilepsirelaterte forstyrrelser i hjernens signaler. Dette kan vise seg som typisk skarpe kurver i EEG-målingen, såkalt epileptiform aktivitet.

Hvordan merker man epilepsianfall?

Anfallene kan gi ulike symptomer, for eksempel ukontrollerte bevegelser, plutselig svekkelse i muskulaturen, episoder med fjernhet og manglende kontakt, taleproblemer, synsforstyrrelser, kramper i hele kroppen og bevisstløshet.

Hvordan virker Orfiril?

Orfiril virker ved at det gir en endring av nivå og funksjon av signalstoffet GABA i hjernen og økt effekt av signalstoffet serotonin. Det gir også en reduksjon av kortisolnivået (stresshormon) og beskytter hjernevevet mot den toksiske (skadelige) effekten av depresjon og mani.

Hva brukes keppra for?

Levetiracetam er et legemiddel mot epilepsi (et legemiddel som brukes til å behandle epilepsianfall). Keppra brukes: som eneste behandling hos voksne og ungdom fra og med 16 år som nylig har fått diagnosen epilepsi, for å behandle en spesiell form for epilepsi.

Når gi stesolid ved epilepsi?

Ved serieanfall og status epilepticus, både av konvulsiv og ikke-konvulsiv type, samt anfall ved anoksisk hjerneskade, er 10 – 20 mg diazepam (Stesolid) gitt intravenøst som en bolusdose (2 – 5 mg/min) førstelinjebehandling hos voksne ved de fleste norske sykehus.