Hvem publiserer AIP i Norge?

Kan du fly i kontrollert luftrom som en CTR?

UAS Norway mener at det i Norge bør legges til grunn at man opptil 400 fot i kontrollert luftrom altså kan benytte en slik automatisert løsning for å avvikle en trygg og sikker bruk av droner i CTR.

Hva er et restriksjonsområde?

Restriksjonsområde er et luftrom av bestemte dimensjoner over en stats landområde eller territorialfarvann, der flyging med luftfartøy bare skal utføres i samsvar med særskilt fastsatte vilkår.

Hvor finner du informasjon om fare og Restriksjonsområder?

Midlertidige restriksjons- og forbudsområder

anm.). Disse kan man finne publisert på ippc.no og igjen er det noen apper som publiserer NOTAM. De midlertidige restriksjonsområdene publiseres altså som Notice to Airmen (NOTAM), og kan være alt fra ulykkessteder til skogbranner eller miliærøvelser, for å nevne noen.

Hvor kan man fly med drone?

I det gamle regelverket kan man fly opp til 120 meter, og da gjelder avstanden vertikalt rett ned under dronen. Nå gjelder det nærmeste punkt på bakken. Det vil si at du kan fly dronen på fjelltopper og over klipper, så lenge det er maks 120 meter til nærmeste landingspunkt.

Er det lov å fly innenfor 5 km fra en lufthavn?

5 hovedregler

Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

Er det lov å fly drone i naturvernområder?

Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelser uansett hvor. I mange verneområder og nasjonalparker er dronebruk forbudt. Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelse og unødig jaging – uansett om det er i et verneområde eller utenom. Dette står i naturmangfoldloven som gjelder i hele Norge.

Hva er UAV med et annet ord?

En drone (engelsk: unmanned aerial vehicle (UAV)) er en fjernstyrt, ubemannet farkost. Det finnes både militære og sivile droner, og de operer både i luften, på bakken, på havet og under vann.

Er det lov å fly drone i Oslo?

Ulovlig droneflyging kan straffes med bøter inntil 12.000 kroner og eventuelt inndragning av drone, skrev politiet på Twitter mandag kveld. Forbudet gjelder ikke kun i dag. Oslo politidistrikt understreker at det aldri er tillatt å fly droner i flyforbudssonen i Oslo sentrum.

Hvorfor bør du være forsiktig med å fly over større blanke overflater som stille vann?

Når du flyr over vann, kan imidlertid lys som reflekteres av overflaten forårsake problemer med denne teknologien. På grunn av dette er det best å holde en høyde på minst to meter over vannet.

Hva innebærer en flyforbudssone?

En flyforbudssone er et luftrom hvor all flyvning av militære grunner er forbudt. Unntaket kan være de fly som håndhever flyforbudet og fly som utfører humanitære formål.

Kan man fly drone hvor som helst?

Per i dag eksisterer det ikke noe offentlig register hvor droneoperatører er pålagt å registrere når og hvor de skal fly med drone. Alle ubemannede luftfartøyer skal imidlertid være merket med operatørens navn og telefonnummer, eller med identifikasjonsnummer som tildeles av Luftfartstilsynet.