Hva står DBT for?

Hva er dialektisk atferdsterapi en kort oversikt?

Dialektisk atferdsterapi er en modifikasjon av kognitiv atferdsterapi. Det har elementer fra kognitiv terapi, men har tilleggsprinsipper hentet fra zen-buddhistisk tenkning og mindfulness. Endringsstrategiene i kognitiv terapi er supplert med aksept og dialektikk, og man legger mer vekt på å arbeide med aksept.

Hva er dialektikk?

Dialektikk er en metode som gjennom samtale – spørsmål og svar, bevis og motbevis, argument og motargument – søker å bestemme begrepenes innhold eller, mer allment, trenge inn i et problem.

Hva er borderline lidelse?

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline) kjennetegnes ved tendens til intense emosjonelle svingninger, samt impulsiv atferd uten å tenke på konsekvensene. Humøret er svingende og uforutsigbart, og man har ofte liten evne til å planlegge framover. Relasjoner til andre mennesker kan være problematiske.

Hva gikk Hegels dialektikk ut på?

Hegel hevdet at dialektikk er en logisk prosess der kategoriene for vår kunnskap stadig må forholde seg til indre motsetninger eller ufullstendigheter som oppstår internt i dem. For å overvinne den motsetningen (negativiteten) som ligger latent i en kategori, finner det sted en oppheving (Aufhebung).

Hva kommer Borderline av?

Lidelsen skyldes et komplekst samspill mellom genetiske (arvelige) og miljømessige forhold, som fører til en mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter under hele oppveksten, ofte betinget av en oppvekst under ustabile og belastende forhold, preget av vold og misbruk hos foreldrene.

Er borderline alvorlig?

Emosjonelt ustabil («borderline») personlighetsforstyrrelse er en alvorlig psykisk lidelse med høy mortalitet, selvskading og selvdestruktiv atferd.

Hva utløser borderline?

Årsaker. Som ved andre psykiske lidelser er årsakene til borderline komplekse og ukjente. Ett funn er at mange av disse personene har en historie med traumer, overgrep eller omsorgssvikt i barndommen.

Hva er metafysikk?

Metafysikk er det filosofiske studiet av det som ligger til grunn for virkeligheten, eller det tilgrunnliggende for virkeligheten. Metafysikken antar ikke på forhånd at det tilgrunnliggende for virkeligheten er noe man kan observere; det er i seg selv et dypt metafysisk spørsmål.

Hva kommer personlighetsforstyrrelse av?

Hva forårsaker personlighetsforstyrrelse? Som for mange andre psykiske lidelser er det mange og sammensatte årsaker til utviklingen av personlighetsforstyrrelser. De skyldes en kombinasjon av genetisk arv, oppvekstbetingelser og ugunstige livsbetingelser. Grovt sett teller gener og oppvekst likt.

Hvordan bli frisk fra personlighetsforstyrrelse?

Det viktigste er at du ønsker endring selv. For å komme dit, må du erkjenne at du har problemer. Det fins spesialiserte behandlingsprogrammer, både i gruppe- og individualterapi. Når man først kommer i terapi, er det mulig for de fleste å få hjelp til bedring.

Hvem får personlighetsforstyrrelse?

Personlighetsforstyrrelser forekommer hos omkring 13 prosent av befolkningen. Hos kvinner forekommer oftere dramatiserende og avhengig personlighetsforstyrrelse, mens menn har høyere forekomst av antisosial, narsissistisk og schizoid personlighetsforstyrrelse.