Hva menes med vaskulær?

Hva er forskjellen mellom Alzheimer og demens?

Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som fører til tap av intellektuelle funksjoner på grunn av økt svinn av hjerneceller. Den vanligste formen for demens kalles Alzheimers sykdom. Man kan ikke kurere demens, men det er ofte mulig å bremse sykdommen og lindre symptomer med legemidler.

Hva skjer med hjernen når man har demens?

Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens. Viktigst er at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt, og at hjernecellene dør. Demenssykdommene er sjeldne hos 50-åringer, men forekomsten øker gradvis fra 60 års alder. I aldersgruppen 65-69 år har omtrent én av 40 personer demens.

Hva er demensomsorg?

Det handler om å møte personen med kunnskap og respekt, og gi omsorg og støtte ut fra hva den enkelte trenger. Demens er i de aller fleste tilfeller en progredierende tilstand der behovene endrer seg ut fra hvor i sykdomsforløpet personen er.

Hva er første tegn på demens?

10 tidlige tegn og symptomer
  • Glemsomhet, særlig for det som skjedde nylig. …
  • Problemer med å planlegge, løse og fullføre vanlige oppgaver. …
  • Språkvansker. …
  • Forvirring om tid og sted. …
  • Redusert dømmekraft. …
  • Utfordringer med å følge opp økonomiske forhold. …
  • Gjenstander plasseres feil. …
  • Endringer i humør og personlighet.

Hva er frontotemporal demens?

Frontotemporal demens er en felles betegnelse på demens som skyldes skader i fremre del av hjernen. Det finnes mange varianter av sykdommen, men de har liknende symptomer. Det hyppigste symptomet er endringer i adferd og personlighet.

Er det medisinsk behandling for demens?

Det finnes ingen legemidler som helbreder demens, eller som i vesentlig grad stanser utviklingen av sykdommen. Det finnes derimot to grupper medisiner som kan bedre noen av symptomene hos en del av pasientene med Alzheimers demens. Mest brukt er såkalte kolinesterasehemmere (donepezil, rivastigmin og galantamin).

Hvor lenge kan man leve med demens?

Beregninger som er gjort i Norge, basert på pasienter som er utredet for demens og kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten, viser at 75-åringer med demens lever i gjennomsnitt 5 til 6 år etter at de har fått diagnosen. Yngre personer som er diagnostisert ved 65 års alder, lever i gjennomsnitt 6 til 7 år.

Hvilken demens er verst?

Alzheimers sykdom er en type demenssykdom som knapt 60 prosent av personer med aldersdemens lider av. Alzheimers sykdom er en hjernesykdom som starter med at hjerneceller i områder ved tinninglappen skades og dør.

Hva er viktig for demente?

Kommunikasjon og samvær. Det å være sammen og ha hyggelige stunder, er godt for oss alle. Å kunne være sosial, er viktig for personer med demens. Etterhvert som sykdommen utvikler seg, kan det bli vanskelig for den som har demens å forstå meningen med ord og setninger, eller å finne de rette ordene.

Hvor fort utvikler Alzheimer seg?

Hvor fort sykdommen utvikler seg, varierer mye. I gjennomsnitt lever en person fire til åtte år etter diagnose, men betydelig lengre forløp finnes.

Hva skjer når man blir dement?

Demens er betegnelsen på en rekke symptomer på sviktende hjernefunksjon. Kjernesymptomet er en svekkelse av hukommelsen som fører til nedsatt evne til å fungere i hverdagen. Men svekkelse av vurderingsevne, dømmekraft og personlighetsendringer hører også med til sykdomsbilde.