Hva menes med implisitt?

Hva er implisitt læring?

Implisitt læring er læring av kompleks informasjon uten at den som lærer har en intensjon om å lære.

Hva er eksplisitt funksjon?

En matematisk størrelse x sies å være eksplisitt bestemt hvis x kan uttrykkes som en formel med kjente størrelser, slik at x isoleres på den ene siden av likhetstegnet. Eksempel: x = 3y + 5.

Hva er implisitt derivasjon?

Implisitt er «indirekte gitt», det motsatte av eksplisitt, «direkte gitt». Den implisitt deriverte er ofte et uttrykk av flere variabler, og er nødvendig for å finne stigningstallet til en kurve som ikke har en eksplisitt derivert. Likningen for en sirkel er et eksempel på en implisitt funksjon; y = ± 1 − x 2 .

Hva er en eksplisitt formel?

For eksempel er a 4 = 2 · 4 . Det betyr at vi for denne følgen kan skrive at a n = 2 · n . Denne type formel kalles eksplisitt. Ved å bruke en eksplisitt formel kan vi finne verdien til et ledd i en tallfølge direkte når vi kjenner nummeret på leddnummeret.

Hva er forskjellen på et behavioristisk og et kognitivt syn på læring?

Kognitivt læringssyn

Teorien skiller seg fra behaviorismen nettopp ved at individet er aktiv deltaker i egen læring. Indre motivasjon er også vesentlig innen kognitiv læringsteori. Kunnskap er noe som overføres, lagres og bearbeides.

Hva er en implisitt kurve?

Ofte gis en kurves ligning på implisitt form, som en ligning F(x, y) = 0, så man må finne den eller de verdier av y som svarer til en bestemt verdi av x. y kan også være gitt eksplisitt ved y = f(x).

Hva bruker man Ettpunktsformelen til?

Likningen for en vilkårlig tangent

der ( x 1 , y 1 ) er et punkt på tangenten (ofte tangeringspunktet) og f ′ ( x 1 ) er stigningstallet i punktet. Når du setter inn i formelen må du alltid løse for , det vil si alene på én side. Gitt funksjonen f ( x ) = x 2 + 3 x − 2 .

Hva forteller vendepunkt?

Et vendepunkt er punktet der grafen til funksjonen skifter fra å være konveks til å bli konkav (eller omvendt). Dette er også punktet der stigningen skifter fra å øke til å minke (eller omvendt), altså vendepunktet er topp- eller bunnpunkt til den deriverte.

Hvordan lage formel for figurtall?

Altså er formelen fn = fn1+2n. Uten en direkteformel for fn, må vi bare jobbe oss videre fra der vi slapp hvis vi skal finne figurtall nummer 6, altså f6. Når n=5 legger vi til 24=16 greiner og får 15+16=31 greiner til sammen. Når n=6 legger vi til 25=32 greiner og får 31+32=63 greiner til sammen.

Hva er et Rektangeltall?

REGEL: Du finner et rektangeltall ved å multiplisere et tall med tallet som er 1 større. Skal du finne rektangeltall nummer 3 multipliserer du 3 med 4, og får 12. GENERELL FORMEL: Skal du finne rektangeltall nummer 3, bytter du ut n med 3.

Hvordan regne ut Trekanttall?

Den generelle formelen for trekantallene er T n = n ( n + 1 ) 2 Visuelt bevis for formelen: Induksjonsbevis for formelen. n ( n + 1 ) 2 − ( n − 1 ) ( n ) 2 = n Alle perfekte tall er trekanttall. Summen av trekantallene gir tetraedertallene. Vi kan se dem som om vi legger trekantall oppå hverandre.