Hva er Tankeekko?

Hva er schizoaffektiv lidelse?

Schizoaffektiv lidelse er en alvorlig psykisk lidelse, eller psykose, kjennetegnet ved samtidig forekomst av symptomer og tegn både på schizofreni og bipolar lidelse.

Hva er årsaken til psykose?

Det kan skyldes arvelige forhold, biologiske påvirkninger, f. eks. rusmidler, eller plutselige eller langvarige psykologiske belastninger. Ofte er det en kombinasjon av forskjellige årsaker som fremkaller psykosen.

Hva vil det si å hallusinere?

Hallusinasjoner (hallusinose) er sanseopplevelser som ikke samsvarer med eksterne sanseinntrykk, og som derfor normalt ikke deles av andre. Hørselshallusinasjoner og synshallusinasjoner er vanligst, men alle sansemodaliteter kan berøres.

Hva vil det si å være nevrotisk?

Nevrotisisme består av paraplyen angst, fiendtlighet, depresjon, svak evne til å kontrollere egne impulser, noe som ofte er forbundet med anger, og ikke minst selvbevissthet. Selvbevissthet er i denne sammenhengen den egenskapen som handler om sjenanse, skam og negativt fokus på seg selv i sosiale situasjoner.

Hva er grandiositet?

Grandiositet er storhetsforestillinger. Grandiositet kan sees ved visse typer psykoser som for eksempel schizofreni og maniske tilstander, men også ved ulike former for hjernesykdommer (for eksempel tertiær syfilis).

Hva er en Tankeforstyrrelse?

Tankeforstyrrelser betegner i psykiatrien en forstyrret tenkning som ofte opptrer i forbindelse med schizofreni eller andre psykotiske lidelser. Begrepet beskriver en grunnleggende forstyrrelse i bevisst tenkning.

Hva er hørselshallusinasjoner?

Hørselshallusinasjoner vil si å høre stemmer og lyder selv om de ikke eksisterer. Slike opplevelser forbinder man vanligvis med psykiske lidelser, men studier viser at dette også er ganske vanlig i resten av befolkningen.

Kan man bli frisk av schizoaffektiv lidelse?

Det går an å bli frisk av schizofreni, selv når dette defineres som stabil symptomfrihet og god sosial og arbeidsmessig fungering i minimum 12 måneder. Ved vanlig behandling ser det ut som om ca. 15 % vil tilfredsstille disse kriteriene ti år etter behandlingsstart.

Hva er uspesifisert psykose?

Diagnosen uspesifisert psykoselidelse eller psykoselidelse INA («ikke nærmere angitt») brukes i tilfeller der man ikke har nok informasjon om symptomene til å kunne stille en spesifikk diagnose. Den brukes også i tilfeller der den informasjonen man har, peker i flere retninger.

Hvordan diagnostisere psykose?

få panikk, være svært trist eller ha selvmordstanker. virke likeglad eller ha store svingninger i humøret. høre stemmer som ingen andre hører, eller se ting andre ikke ser. tro at andre lager komplott, spionerer eller følger etter deg.

Hva er Grensepsykose?

Grensepsykoser er en eldre samlebetegnelse for psykiske lidelser hvor personens problemer og symptomer var mer uttalt enn det man så ved nevroser, uten at symptomene til vanlig var så alvorlige at personen ble oppfattet som psykotisk (sinnssyk).