Hva er Nociseptiv smerte?

Hva menes med referert smerte?

Referert smerte er et fenomen hvor en smerte føles på et annet sted på kroppen enn der organet som smerten er utløst fra, sitter. Smerten henføres («refereres») til et annet sted enn der den kommer fra. Smertestimuli med opphav i indre organer oppfattes som smerter i hud og muskler.

Hva er smerte et tegn på?

Smerte er en normal sanseopplevelse som oppstår når en ytre eller indre påvirkning (skade eller sykdom) truer med, eller beskadiger, en del av kroppen. Smerteopplevelsen er kompleks, og består av både smertesignaler i nervesystemet og en følelsesmessig del, som kan påvirkes av tidligere erfaringer med smerter.

Hvor har vi Kjemoreseptorer?

Vi har to typer kjemoreseptorer: sentrale kjemoreseptorer som finnes i den forlengede marg og perifere kjemoreseptorer som finnes i den buede delen av hovedpulsåren (aorta) og halsarterien (arteria carotis).

Hvor i kroppen registreres smerte?

Nerveimpulsen passerer så talamus hvor det skjer en beskrivelse av smerteimpulsen. Deretter sendes nerveimpulsen videre til det sensoriske senteret i hjernebarken. Her skjer den endelige registreringen av smerte, og først da blir personen oppmerksom på at det er smerte i stortåa.

Hva er idiopatisk smerte?

Nevropatisk smerte: Skyldes skade eller sykdom i nervesystemet. Idiopatisk/sammensatt smerte: Blanding av både nosiseptive og nevropatiske smerter samtidig. Årsaken er ofte ukjent.

Hva er det vondeste et menneske kan oppleve?

#1: Hortons hodepine (klasehodepine).

Hva er årsaken til nevropati?

Blant de mange mulige årsakene til polynevropati kan nevnes forgiftninger med tungmetaller (som oftest bly), organiske løsemidler, skadedyrmidler, visse legemidler, akutte og kroniske infeksjoner, enkelte blodsykdommer, nyresvikt, stoffskiftesykdommer (diabetes og porfyri) samt mangel på visse B-vitaminer (B 12, …

Hva er sentral sensitisering?

Med utgangspunkt i professor Ellen Jørums redegjørelse for Høyesterett, legger jeg til grunn at sentral sensitisering er et fenomen hvor nervecellene i ryggmargen, på grunn av smertepåvirkning, etter hvert utvikler økt følsomhet for smerte.

Hva kjennetegner betennelse?

De vanlige tegnene på betennelse er hevelse, rødhet, varme, smerte og nedsatt funksjon i det betente området. Betennelse kan skyldes ha mange ulike årsaker. Noen eksempler er sårskade, allergi, bakterieinfeksjon, giftstoff og autoimmun sykdom. Betennelser må behandles på ulikt vis, avhengig av hva som er årsaken.

Hvordan finne ut om man har fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand i muskler og skjelett. For å få diagnosen fibromyalgi må man ha hatt muskelsmerter i store deler av kroppen i minst 3 måneder. Legen må også finne 11 av 18 trykkømme punkter, og andre sykdommer (som for eksempel leddgikt og lavt stoffskifte) må utelukkes.

Hva er et Smerteuttrykk?

Smerteuttrykk er å beskrive og sette navn på det som noen kaller problematferd eller adferdsforstyrrelse. Adferdsforstyrrelse eller problematferd er beskrivelse av symptomer. Det beskriver hvordan ting ser ut på utsiden, det beskriver hvordan barn/unge oppfører seg.