Hva er Motivasjonsteori?

Hva er Ytremotivasjon?

Hva er ytre motivasjon? Ytre motivasjon oppstår når eleven utfører en handling som følge av press fra andre eller seg selv. Handlingen er instrumentell, den utføres for å oppnå noe som ligger utenfor aktiviteten, for eksempel en belønning eller anerkjennelse.

Hvilke tre forhold fremmer indre motivasjon?

Vi har tre medfødte psykologiske behov, som er viktige for indre motivasjon: Behovet for selvbestemmelse, behovet for kompetanse og behovet for tilhørighet (Deci og Ryan 1985). Når disse behovene dekkes oppstår indre motivasjon og selvregulerte former for ytre motivasjon.

Hva er avgjørende for indre motivasjon?

Indre motivasjon oppstår når tre grunnleggende menneskelige behov oppfylles: behovet for autonomi (selvbestemmelse), kompetanse og tilhørighet. Oppgaven bør altså være utformet på en måte som gir mest mulig frihet i framgangsmåten.

Hva er indre drivkraft?

Indre drivkraft er forhåndsinnstillingen, og vårt psykologiske immunsystem fungerer på samme måte som det fysiske.

Hva går selvbestemmelsesteorien ut på?

Selvbestemmelsesteorien sier at vi blir motiverte til å jobbe hardere når vi blir sterkt involvert, føler oss forpliktet og er engasjerte på grunnlag av en høy grad av medbestemmelse og egenkontroll. I lang tid trodde vi at ytre påvirkning, f. eks. belønning vil være med på å høyne den indre motivasjonen.

Hva er Maslow mest kjent for?

Abraham Maslow var en amerikansk personlighetspsykolog som av mange regnes som grunnleggeren av den humanistiske retningen innenfor moderne psykologi. Navnet hans er særlig kjent gjennom en populær motivasjonsteori kalt Maslows behovspyramide.

Hva handler Maslows behovspyramide om?

Maslows behovspyramide er den mest kjente teorien blant behovsteoriene, utviklet av den russisk-amerikanske psykologen Abraham Maslow i 1943. Den søker å finne frem til grunnleggende behov som kan forklare vår atferd og motivasjon.

Hvilken sammenheng tror du en finner mellom mestringsforventning og prestasjon?

Hvilken sammenheng tror du en finner mellom mestringsforventning og prestasjon? Mestringsforventninger er den enkeltes tro på i hvilken grad man kan mestre fremtidige situasjoner. Hvis en ansatt har lav mestringstro om en presentasjon, vil innsatsen bli redusert og fører til en dårlig presentasjon.

Hva påvirker motivasjonen?

Motivasjon deles ofte opp i indre og ytre motivasjon. Ytre: En påvirkning fra folk eller samfunnet rundt deg. Indre: En egen glede over aktiviteten, at man liker å trene fordi det er gøy, og at man mestrer aktiviteten. Et typisk eksempel på ytre motivasjon er du ønsker deg flatere mage, tynnere lår eller fastere rumpe.

Hvordan kan man motivere?

Her får du 10 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte
 1. Skap tillit. …
 2. Gi arbeidet deres mening. …
 3. Bli kjent med individene og tilrettelegg deretter. …
 4. Skap et godt samhold. …
 5. Ha en åpen-dør-policy. …
 6. Gå frem som et godt eksempel. …
 7. Prioriter balansen mellom arbeid og privat. …
 8. Tilby fleksibel arbeidstid.

Hvordan kan man styrke indre motivasjon?

8 tips for å styrke din indre motivasjon
 1. Finn ut hva du vil ”brenne for” …
 2. Visualiser at du lykkes. …
 3. Du må ville det nok – og ta en beslutning. …
 4. Vær disiplinert – og belønn deg selv. …
 5. Ta på ørnevingene. …
 6. Skap deg flyt-soner. …
 7. Finn din mening og hensikt. …
 8. Bli bevisst hva som trigger dine egne utviklingsbehov.