Hva er emosjonell smerte?

Hva er emosjonell kompetanse?

Emosjonell kompetanse innebærer evnen til å forstå, uttrykke og regulere følelser. Å forstå følelser handler om å gjenkjenne både egne og andres følelser og hva som utløser disse følelsene. Det å uttrykke følelser handler om vise følelsene sine med kroppen eller ved å sette ord på dem.

Hva vil det si å være emosjonell?

Emosjonell, følelsesmessig, som har sammenheng med følelseslivet; (om person) som lett lar seg rive med av sine følelser.

Hva står EQ for?

Emosjonell intelligens (forkortet EI, EQ eller EIQ) er en psykologisk teori om evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser og emosjoner, å skille mellom dem og bruke denne informasjonen i tenkning og handlinger.

Hvordan påvirker emosjoner atferden vår?

Emosjoner motiverer oss ved at de setter i gang impulser til å handle. Noen emosjoner er det vi kan kalle aktiverende, mens andre er hemmende. De motiverer derfor til ulik form for atferd. Frykt, glede og interesse er eksempler på universelle emosjoner som vi forbinder med aktivering og påfølgende tilnærmingsatferd.

Hva er psykisk smerte?

Psykogen smerte er smerte som har psykiske årsaker. Det har lenge vært kjent at kropp og psyke gjensidig påvirker hverandre. Dette innebærer at kroppslig besvær kan gi psykiske effekter, og at psykisk besvær kan komme til uttrykk gjennom kroppslige symptomer.

Hvordan takle vonde følelser?

Følelsene skal tas på alvor. I kritisk tenkning skjer gjerne det motsatte: følelsene undertrykkes. Kritisk følelse er altså nyttig når man skal regulere følelsene sine. Selvregulering regnes blant fagfolk som nøkkelen til å få kontroll på følelseslivet og leve et balansert liv.

Hva er emosjonell omsorgssvikt?

Emosjonell omsorgssvikt finner sted når barnet ikke blir møtt med adekvat interesse, varme og emosjonell støtte, eller er vitne til vold i hjemmet.

Hva er emosjonell støtte?

Emosjonell støtte er å vise empati, omtenksomhet, følelser, kjærlighet, tillit, aksept, intimitet, oppmuntring eller omsorg for andre Kilden til den sosiale støtten er varmen og omsorgen fra andre. Å tilby emosjonell støtte forteller individet at han eller hun er verdsatt.

Hva er sosial og emosjonell utvikling?

Sosial kompetanse handler om de ferdighetene barn tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse er barns evne til å gjenkjenne og regulere følelser. Både sosial kompetanse og emosjonell utvikling består av ulike delferdigheter barnet må utvikle for å være kompetente.

Hva er emosjonell mishandling?

Emosjonell mishandling er et begrep som beskriver atferd som noen bruker til å skade, kontrollere, manipulere eller skremme partneren sin. Det er mishandling mot noens følelser i stedet for den fysiske kroppen deres.

Hva er positive emosjoner?

Dette er: glede, takknemlighet, tilfredshet, interesse, håp, stolthet, lykke, inspirasjon, ærefrykt og kjærlighet. Flere studier har vist at disse følelsene gir en rekke positive konsekvenser som er interessante når vi driver lederutvikling, organisasjonsutvikling og endringsprosesser.