Hva er Dysartri?

Hva er afasi og dysartri?

Språk- og taleforstyrrelser, afasi, er problemer med å uttrykke tankene sine i ord og/eller med å forstå tale. Dysartri er problemer med å uttale ordene.

Hva er sykdommen afasi?

Afasi er språkforstyrrelse som oppstår hos mange slagrammede. Det kan innebære vanskeligheter med å bruke og å oppfatte språk, samt skrive- og lesevansker. Graden av afasi varierer fra lette vansker til sterkt nedsatt språkfunksjon. Rundt en tredel av de som får et hjerneslag rammes av afasi.

Hva betyr ekspressiv afasi?

Ved ekspressiv afasi vil pasienten ha problemer med å finne ord, og talen blir ofte langsom og anstrengt. Setningene blir enkle, og mange ord blir utelatt eller brukt feil. Denne typen afasi forekommer spesielt hvis det er det fremre språkområdet i hjernen (Brocas område) som er skadet.

Hva er Dysdiadokokinesi?

Dysdiadokokinesi er nedsatt evne til å utføre raske alternerende bevegelser. Kan være et tegn på skade av lillehjernen som styrer koordinerte bevegelser. Dysdiadokokinesi kan sees etter hjerneslag, ved multippel sklerose eller andre sykdommer som rammer lillehjernen og dens forbindelser.

Hva er Clippers syndrom?

Syndromet som kalles CLIPPERS – chronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids – er en relativt nylig definert inflammasjonstilstand i sentralnervesystemet som hovedsakelig rammer hjernestammen, særlig hjernebroen.

Hvilke andre former for afasi kjenner du til?

Afasi kan deles inn i tre typer
  • Motorisk afasi: Pasienten vil ha vansker med å bruke språk i skrift og tale. …
  • Sensorisk afasi: Pasienten har vansker med å forstå skrift og tale. …
  • Total afasi: Pasienten har mistet evnen både til å forstå andre og til å uttrykke seg.

Hvor mange har afasi?

I Norge får minst 5000 menn og kvinner afasi hvert år. Mange som rammes, er eldre mennesker. Men også yngre mennesker får afasi. Logopeden kan hjelpe deg med språkvanskene.

Kan afasi være medfødt?

Afasi er språkvansker som skyldes en ikke-medfødt (ervervet) sykdom eller skade i hjernen, det vil si en normalspråklig utvikling fram til det aktuelle.

Kan man bli frisk av afasi?

En del pasienter kan bli helt friske igjen, mens andre må leve videre med språkproblemene. Hjelp og støtte fra omgivelsene, samt ulike hjelpemidler (som datamaskiner) kan gjøre hverdagen lettere. Rehabiliteringsprosessen kan være lang og ikke gi resultater før etter lang tid.

Er afasi en diagnose?

Afasi/dysfasi: I ICD- diagnosemanual (norsk utgave) står diagnosebetegnelsen afasi og dysfasi side om side (R 47.0) Diagnosen avgrenses til at det må være skade i språkområdene etter skade eller sykdom.

Hvordan behandle afasi?

Personer som får afasi vil ha behov for oppfølging av logoped. Tiltakene bør være individuelt tilpasset, og de bør være en del av en helhetlig og tverrfaglig oppfølging. Det overordnede målet med oppfølgingen vil være å øke personens muligheter for å kommunisere, for å delta i familie- og samfunnsliv.