Hva er ADHD kombinert type?

Kan man ha ADHD uten å være hyper?

— Det er ikke alle som er hyperaktive eller impulsive, noen kan også være stille og tilbaketrukne. Har du sett én med ADHD har du kun sett én!, sier Nina Holmen, rådgiver ved ADHD Norge.

Hva er tegn på ADHD?

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Kjennetegn på ADHD er store konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

Hvordan kan jeg teste om jeg har ADHD?

Det finnes ingen enkelt test på ADHD (hyperkinetiske forstyrrelser), noe som gjør det vanskelig å stille en sikker diagnose. Men en rekke ulike undersøkelser kan bidra til å skille ADHD fra lærevansker, adferdsvansker og stemningsforstyrrelser.

Finnes det flere typer ADHD?

Det er vanlig å dele ADHD i fire typer etter hvilke symptomer som dominerer. Inndelingen av diagnosen gjelder for både barn og voksne. En utredning for ADHD bør være grundig og inneholde mange ulike elementer.

Hva kjennetegner ADHD hos voksne?

Symptomer hos voksne med ADHD er at de:
  1. Har lett for å bli distrahert.
  2. Er impulsive og rastløse.
  3. Kan ha hyperaktivitet i form av uro i armer eller ben.
  4. Ofte er dårlige til å planlegge og organisere.
  5. Kan få humørsvingninger og sinneutbrudd.
  6. Ofte søker spenning og risiko for å kunne konsentrere seg bedre.

Kan man ha både ADHD og ADD?

I 1994 ble det besluttet å fjerne skillet mellom de to diagnosene. Både ADD og ADHD oppfattes i dag som undertyper til samme tilstand og samme diagnose ifølge diagnosesystemet DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-V).

Er ADHD alltid medfødt?

– Vi må anta at ADHD i de fleste tilfeller er en medfødt lidelse. Forskningen viser blant annet en sterkt arvelig komponent. Men vi kan gjøre alvorlige feil dersom vi tar for gitt at det alltid er medfødt, slår Nordanger fast.

Er ADHD kognitiv svikt?

Barn og ungdom med ADHD har ofte svikt i kognitive funksjoner som er viktige for å regulere tanker, følelser og atferd. Disse funksjonene kalles eksekutive funksjoner (EF) og innbefatter blant annet evnen til å holde igjen en impuls, planlegge oppgaver frem i tid og løse problemer som oppstår på en fleksibel måte.

Når kan man finne ut om barnet har ADHD?

Det varierer når man får diagnosen, men de fleste gutter får diagnosen mellom fylte sju og tolvårs alder. Jenter får ofte diagnosen noe senere. Selv om diagnosen ofte stilles i skolealder, så kan barnet ha hatt symptomer på ADHD allerede i barnehagen.

Hva er grunnen til at man får ADHD?

Årsakene til ADHD er ikke fullt ut kjent, men forskere har identifisert flere faktorer som kan spille en rolle ved tilstanden, deriblant lavere mengde dopamin i hjernen, arv og miljøpåvirkning.

Hvis jeg tror jeg har ADHD?

ADHD kan være en vanskelig diagnose å sette. Du bør søke hjelp hos lege dersom konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet skaper problemer i hverdagen.