Hva betyr å forsterke?

Hva er negativ straff?

Negativ straff er å minske/fjerne oppførsel ved å «ta bort noe godt». Dersom dyret koste seg med eller trengte «noe godt» vil det jobbe for å forhindre at det blir fjernet. Det er mindre sannsynlig at de gjentar en handling som førte til at noe godt ble fjernet.

Hva er positiv straff?

Positiv straff: Noe (ofte en aversiv stimulus/ noe ubehagelig) tilføres (+) etter en atferd, som resulterer i at atferden skjer sjeldnere. Negativ forsterkning: Noe (ofte en aversiv stimulus / noe ubehagelig) fjernes (-) etter en atferd, som resulterer i at atferden skjer oftere.

Hva betyr ordet betinging?

Betinging er en fellesbetegnelse for de to læringsformene klassisk betinging og instrumentell (operant) betinging. I begge varianter antas læringen å foregå ved at det etableres forbindelser mellom stimuli (S-S læring) og/eller mellom stimuli og responser (S-R eller R-S læring).

Hvilken effekt har straff på læring?

Operant betinging er en form for læring der individets atferd endres som en følge av de konsekvensene atferden har hatt. Hvis konsekvensene av en atferdsform gjør at denne øker, kalles dette forsterkning. Hvis konsekvensene gjør at atferden minker, kalles det reduksjon eller straff.

Hva menes med positiv forsterkning?

En stimulus tilføres i situasjonen når en bestemt respons avgis, «positiv forsterkning», En uønsket stimulus, for eksempel en sjenerende lyd, fjernes fra situasjonen når responsen avgis, «negativ forsterkning».

Hva er differensiell forsterkning?

Differensiell forsterkning innebærer at responser av en bestemt type forsterkes, mens andre utsettes for ekstinksjon. Ved gradvis og forsiktig endring av kravet til de responser som forsterkes, kan helt ny og mer komplisert atferd formes ut fra et grovt og unyansert atferdsrepertoar (Holth, 1989).

Hva er betingede forsterkere?

Betingede forsterkere er stimuli som systematisk har blitt paret med ubetingede forsterkere (eller andre tidligere etablerte betingede forsterkere). Betingede forsterkere kalles også av og til for sekundærer forsterkere.

Hva er aversive stimuli?

Begrepet aversiv brukes om stimuli som er negative forsterkere, altså stimuli som det er forsterkende å avslutte eller unnslippe. Aversiv kan noe forenklet oversettes med «ubehag».

Hva står dro for?

DRO står for ”differential reinforcement of other behavior”, eller ”differensiell forsterkning av annen atferd” på norsk. Mange oppfatter DRO som en positiv forsterkningsprosedyre, kanskje uten å reflektere så mye over hvilke prosesser, eller atferdsprinsipper, den egentlig innebærer.

Hva er dro?

DRO (Differential Reinforcement of Other behavior) er en ofte benyttet prosedyre for å redusere utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming. I prosedyren leveres for- sterkere når all annen atferd enn målatferden har forekommet over et bestemt tidsintervall.

Hvilke spørsmål er sentrale i utviklingspsykologien?

Den omfatter både framvekst og tap av ferdigheter og evner. Blant sentrale temaer er fysiske og kognitive endringer knyttet til alder, sosiale relasjoner til familie og andre mennesker, arbeid og helse.